Predaj liehu a denaturovaného liehu

Všeobecné podmienky:

 • všetky druhy liehu plníme do nádob zákazníka
 • nádoby musia byť celistvé, s funkčným uzáverom
 • odber liehu je možný iba v sídle spoločnosti Old Herold, s.r.o. Bratislavská 36, Trenčín
 • splatnosť faktúr je 14 dní, pri prvej dodávke vyžadujeme platbu v hotovosti

Na registráciu zákazníka pri prvom nákupe potrebujeme:

 • Výpis z Obchodného registra resp. Živnostenský list
 • IČO
 • DIČ
 • Bankové spojenie

Pri nákupe rafinovaného liehu bez spotrebnej dane a osobitne denaturovaného liehu potrebujeme vedieť formu existencie právneho subjektu ( zákazníka) vo vzťahu k spotrebnej dani, teda či je daňovým skladom resp. užívateľským podnikom.

Rafinovaný lieh:

Lieh poľnohospodárskeho pôvodu ( melasový alebo obilný)

 • minimálne 96% obj. alkoholu
 • spĺňa analytické aj senzorické požiadavky pre lieh poľnohospodárskeho pôvodu podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č.110/2008
 • pri odbere so spotrebnou daňou nie sú potrebné žiadne povolenia od Colného úradu

Pri odbere bez spotrebnej dane je potrebné:

 • povolenie na odber liehu – tzv. odberný poukaz od miestne príslušného Colného úradu podľa zákona č. 105/2004 §
 • zloženie zábezpeky na daň na účet Colného úradu podľa zákona č. 105/2004 Z.z. § 24

Všeobecne denaturovaný lieh:

Produkt vyrábaný zmiešaním rafinovaného liehu s povolenými denaturačnými prostriedkami, uvedenými Nariadení komisie (ES) č. 1309/2005 z 10. augusta 2005 (Ú. v. EÚ L 208, 11. 8. 2005). Je určený na všeobecné použitie.

Na 100 laa sa pridávajú: (laa – liter absolútneho liehu - 100%)

a)

 • 2 litre metyletylketónu
 • 3 litre metylizobutylketónu
 • 1 gram denatoniumbenzoátu
 • 0,2 gramu metylénovej modrej.

alebo

b)

 • 1,5 litra technického benzínu
 • 1,5 litra petroleja
 • 2 gramy denatoniumbenzoátu.

Vlastnosti produktu:

 • min. 95% obj.alkoholu
 • pôvod melasový
 • lieh je oslobodený od spotrebnej dane podľa zákona 105/2004 Z.z. § 7 odsek 2, písmeno a.
 • k odberu nie je potrebné žiadne povolenie od Colného úradu

Osobitne denaturovaný lieh:

Produkt vyrábaný zmiešaním rafinovaného liehu s povolenými denaturačnými prostriedkami, uvedenými v prílohe k Vyhláške č. 202/2004 Z.z. o povolených denaturačných prostriedkoch, ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu, o požiadavkách na denaturáciu liehu a manipuláciu s denaturovaným liehom, o požiadavkách na jeho vlastnosti a o určenom účele použitia denaturovaného liehu.

Vyhláška 202/2004

Vlastnosti produktu:

 • min. 96% obj.
 • pôvod melasový alebo obilný
 • oslobodený od spotrebnej dane podľa zákona 105/2004 Z.z. § 7 odsek 1, písmeno e

Pri odbere je potrebné:

 • o povolenie na odber liehu – tzv. odberný poukaz od miestne príslušného Colného úradu podľa zákona č. 105/2004
 • zloženie zábezpeky na daň na účet Colného úradu podľa zákona č. 105/2004 Z.z. § 24

Zákon 105/2004