Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Odpovedzte a vyhrajte výrobky OLD HEROLD!"

Čl. I.

Organizácia súťaže a jej podmienky

1.    Spotrebiteľská súťaž s názvom „Odpovedzte a vyhrajte výrobky OLD HEROLD!"je organizovaná ako súťaž reklamného charakteru s cieľom zviditeľnenia a propagácie produktov spoločnosti OLD HEROLD, s.r.o..

2.    Predmetom Úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže je úprava podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom „Odpovedzte a vyhrajte výrobky OLD HEROLD!", (ďalej aj len ako „Súťaž"),ktorú vyhlasuje a organizuje spoločnosť OLD HEROLD, s.r.o., so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36 380 547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11296/R(ďalej aj len „Organizátor").

3.    Súťažiaci sa zaväzujú rešpektovať platné Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže v plnom rozsahu (ďalej ako „pravidlá").

4.    Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá nie je v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hazardnou hrou.

Čl. II.
Územná platnosť a čas trvania súťaže

1.    Súťaž je organizovaná a vzťahuje sa výlučnena miesto konania výstavy AGROKOMPLEX 2018 v Nitre.

2.    Súťaž prebieha v termíne od 16.08.2018 do 19.08.2018.

Čl. III.
Účasť v súťaži

1.    Súťaže sa môže zúčastniť každý návštevník výstavy AGROKOMPLEX 2018 v Nitrestarší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony a trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.

Čl. IV.
Predmet súťaže

1.     Do Súťaže sa môže zapojiť každý návštevník výstavy AGROKOMPLEX 2018 v Nitre, ktorý si v stánku OLD HEROLD zakúpi akýkoľvek jeden výrobok od spoločnosti OLD HEROLD, s.r.o. a vyplní súťažný formulár.

2.    Do Súťaže je možné sa zapojiť odovzdaním (vhodením) vyplneného súťažného formulára do pripravenej urny resp. krabice s označením súťaže.

Čl. V.
Výhry v súťaži

1.    Výhrami v Súťaži sú 3 ks balíka produktov z portfólia produktov OLD HEROLD, s.r.o.
v hodnote 60 €.

2.    Na vyobrazenie výhier môžu byť použité ilustračné fotografie.

Čl. VI.
Žrebovanie výhier

1.    Žrebovanie výhercov prebehne 21.08.2018 náhodnýmžrebovaním odovzdaných vyplnených súťažných formulárov v priestoroch sídla Organizátora.

2.    Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru. V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy meno, priezvisko a kontaktný údaj súťažiaceho.

Čl. VII.
Odovzdanie výhier

1.    Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 4 týždňov odo dňa žrebovania. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo, resp. e-mailová adresa, ktoré výherca zadal na súťažnom formulári. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, Organizátor nezodpovedá. Pokiaľ sa Organizátorovi nepodarí s výhercom telefonicky spojiť počas troch po sebe pracovných dní od žrebovania výhier, resp. výherca na e-mail Organizátora relevantne neodpovie do troch pracovných dní od jeho odoslania, výherca stráca nárok na výhru.

2.    Výhry budú odovzdané výhercom na základe vzájomnej dohody, a to osobne prostredníctvom obchodného zástupcu Organizátora.

3.    Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že je tou osobou, ktorá bola vyžrebovaná, a ktorá získava výhru a súčasne, ktorá splnila podmienky Súťaže. Každý výherca je pri prevzatí výhry povinný na výzvu predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť. V prípade, že sa údaje uvedené v predloženom doklade výhercu nebudú zhodovať s údajmi - osobnými údajmi v súťažnom formulári výhra nebude výhercovi odovzdaná. Prevzatie výhry potvrdí výherca svojim podpisom na preberacom doklade.

4.    Výhry neprevzaté výhercami v dohodnutej lehote od obchodného zástupcu Organizátoraprepadajú v prospech Organizátora a výherca nemá ďalej na takúto výhru akýkoľvek nárok.

Čl. VIII.
Zodpovednosť Organizátora za priebeh súťaže

1.    Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

2.    Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky. Vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Na výhry zo Súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, ani požadovať inú alternatívu, resp. hotovosť alebo kompenzáciu.

3.    Organizátor nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im účasťou v Súťaži vzniknú alebo vzniknú v súvislosti s výhrou alebo jej prevzatím.

4.    Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

5.     Súťažiaci si nemôže nárokovať na inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná a nemá nárok výhru u  Organizátora reklamovať. Za vady a reklamácie spojené s užívaním výhry nenesie Organizátor Súťaže žiadnu zodpovednosť.

Čl. IX.
Ochrana osobných údajov

1.    Vhodením súťažného formulára do pripravenej urny resp. krabice dáva súťažiaci Organizátorovi za účelom účasti v Súťaži dobrovoľne súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU").

2.    Organizátor súťaže informuje súťažiaceho ako dotknutú osobu o nasledovnom:

  • Prevádzkovateľ osobných údajov je: OLD HEROLD, s.r.o., so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36380547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11296/R., tel. +421 32 65 63 211           , email: oldherold@oldherold.sk
  • Účel spracúvania: účasti v spotrebiteľskej súťaži „Odpovedz a vyhraj výrobky OLD HEROLD!". Poskytnutie osobných údajov súťažiaceho je požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre účely identifikovania výhercu, zverejnenia výhercu a odovzdania výhry.
  • Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas súťažiaceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR , § 13 ods. 1 písm. a) ZOOU.
  • Kategórie osobných údajov súťažiacich: meno, mesto, e-mail

Kategórie osobných údajov výhercov: meno, priezvisko, e-mail, adresa      trvalého pobytu alebo adresa kontaktnej adresy na doručovanie, telefónne          číslo, fotografia.

  • Doba uchovania osobných údajov: od udelenia súhlasu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže arokpo skončení Súťaže bez finančnej náhrady. Súťaž uplynie až po odovzdaní všetkých výhier; údaje výhercov uchováva prevádzkovateľ pre účely daňové, účtovné aarchivačné.
  • Presun do tretích krajín: osobné údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.
  • Práva súťažiaceho podľa kapitoly III GDPR a druhej hlavy ZOOU:

(i) právo na informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR a §19 až 21 ZOOU,

(ii) právo na prístup k svojim osobným údajom,

(iii) právo na opravu osobných údajov,

(iv) právo na vymazanie osobných údajov (právo na zabudnutie),

(v) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(vi) právo na oznámenie, že osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,

(vii) právo na prenosnosť osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, (viii) právo podávať námietky proti spracúvaniu osobných údajov,

(ix) právo, aby sa na súťažiaceho nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania,

(x) právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,

(xi) právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

3.     Súťažiaci má právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať mailom na oldherold@oldherold.sk, v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely Súťaže, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. V prípade odvolania súhlasu pred uskutočnením žrebovania je súťažiaci vyradený zo Súťaže a nebude zaradený do žrebovania o výhry.

4.     Dozorným orgánom je a kontrolu spracúvania osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na Hraničnej 4826/12, 820 07 Bratislava - Ružinov, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

5.    Súťažiaci súhlasí so zverejnením osobných údajov (meno, priezvisko výhercu, obce jeho bydliska a fotografia) na komunikačných kanáloch Organizátora (webové stránky, Facebook stránka), a to v prípade, že sa stane výhercom jednej z výhier.

Čl. X.
Záverečné ustanovenia

1.    Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami v úplnom znení a zaväzuje sa tieto pravidlá v plnom rozsahu dodržať.

2.    Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou.

3.    Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže  považované za jediné, úplné a konečné. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

4.    V prípade, že súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa uhradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

5.    Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa tejto Súťaže, pravidiel Súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.

6.     Podrobné platné pravidlá vo svojom úplnom znení sú počas celého trvania Súťaže zverejnené v elektronickej forme na stránkach Organizátora www.oldherold.sk.

 

V Trenčíne, dňa 01.08.2018

 

Účasťou v Súťaži vyjadruje účastník Súťaže súhlas s pravidlami Súťaže, ktoré sú v úplnom znení uvedené na stránke www.oldherold.ska zaväzuje sa ich dodržiavať.

Účastník Súťaže odovzdaním súťažného formulára dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov na účely účasti v Súťaži. Organizátor je oprávnený osobné údaje spracovať na účely realizácie Súťaže, zverejnenia výhercov a odovzdania výhier výhercom. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov sú uvedené v úplných pravidlách Súťaže, ktoré sú dostupné na stránke www.oldherold.sk.