Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Súťaž s výhrou pre každého!“

Čl. I.

Organizácia spotrebiteľskej súťaže a jej podmienky

 1. Spotrebiteľská súťaž s názvom „Súťaž s výhrou pre každého!“ (ďalej aj len ako „Súťaž“) je organizovaná ako súťaž reklamného charakteru s cieľom zviditeľnenia a propagácie produktov spoločnosti OLD HEROLD, s.r.o..
 2. Predmetom Úplných pravidiel spotrebiteľskej súťaže je úprava podmienok a priebehu spotrebiteľskej súťaže s názvom „Súťaž s výhrou pre každého!“, ktorú vyhlasuje a organizuje spoločnosť OLD HEROLD, s.r.o., so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, IČO: 36 380 547, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 11296/R (ďalej aj len „Organizátor“).
  Spoluorganizátorom súťaže, ktorý zabezpečuje technickú realizáciu súťaže, je spoločnosť TIMP, s.r.o., so sídlom Centrum 25/30, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 713 363, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 21488/R (ďalej aj len „Spoluorganizátor“).
 3. Súťažiaci sa zaväzujú rešpektovať platné Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže v plnom rozsahu (ďalej ako „pravidlá“).
 4. Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá nie je v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hazardnou hrou.

Čl. II.
Územná platnosť a čas trvania spotrebiteľskej súťaže

 1. Súťaž je organizovaná a vzťahuje sa výlučne na územie Slovenskej republiky.
 2. Súťaž prebieha v termíne od 01.06.2017 (00:00:00 hod.) do 14.06.2017 (23:59:59 hod.) v predajniach siete CBA.
 3. Všetky pokladničné doklady, ktoré boli vystavené pred termínom začatia alebo po termíne ukončenia Súťaže, budú zo Súťaže vyradené.

Čl. III.
Účasť v spotrebiteľskej súťaži

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky starší ako 18 rokov s plnou spôsobilosťou na právne úkony a trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Organizátora výhra sa neodovzdá.

Čl. IV.
Predmet spotrebiteľskej súťaže

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť každý zákazník predajní označených logom siete CBA, ktorý si v čase od 01.06.2017 (00:00:00 hod.) do 14.06.2017 (23:59:59 hod.) zakúpi aspoň jeden kus vodky HEROLD SIMPLE VODKA 0,7 l, ktorá bude zobrazená  v tlačovine Výhodná ponuka produktov a služieb č. 06/2017
 2. Kúpou jedného kusu vodky HEROLD SIMPLE VODKA 0,7 L získa súťažiaci okamžite jeden kus 100%ného džúsu 1 L ZADARMO (za kúpu každej jednej fľaše vodky dostane súťažiaci zadarmo jeden kus džúsu). Do Súťaže je možné sa NÁSLEDNE zapojiť zaslaním originálu pokladničného dokladu preukazujúceho kúpu vodky HEROLD SIMPLE VODKA 0,7 l. Súťažiaci vypíše na zadnú stranu pokladničného dokladu svoje identifikačné a doručovacie údaje: meno, priezvisko, kompletnú korešpondenčnú adresu, telefonický kontakt a originál pokladničného dokladu doručí na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica do 30.06.2017.
 3. Každý súťažiaci sa môže počas trvania Súťaže zapojiť do Súťaže aj opakovane, ale vždy s novým originálnym pokladničným dokladom v samostatnej obálke.
 4. Pokladničné doklady zaslané do Súťaže sa súťažiacim nevracajú.

Čl. V.
Výhry v spotrebiteľskej súťaži

 1. Výhrami sú voľnočasové a zážitkové produkty Organizátora a jeho partnerov:
  1. 12 ks darčekových košov z portfólia produktov OLD HEROLD, s.r.o.
  2. 6 ks darčekových poukazov na poznávací výlet autobusom pre dve osoby od cestovnej kancelárie Turancar v hodnote 300 € s DPH podľa vášho výberu s nástupom kdekoľvek na Slovensku
  3. 6 ks darčekových poukazov na trojdňový relaxačný pobyt pre dve osoby v Kúpeľoch Trenčianske Teplice s polpenziou a procedúrami podľa vášho výberu.
 2. Na vyobrazenie výhier môžu byť použité ilustračné fotografie.

Čl. VI.
Žrebovanie výhier

 1. Žrebovanie výhier prebehne 10.07.2017 náhodným žrebovaním z doručených originálnych pokladničných dokladov doplnených príslušnými identifikačnými a doručovacími náležitosťami, ktoré boli doručené v rámci riadneho termínu konania Súťaže najneskôr do 30.06.2017 na adresu TIMP, s.r.o., P.O.BOX 136, 017 01 Považská Bystrica.
 2. Žrebovanie prebehne za prítomnosti odbornej poroty, ktorá bude zložená zo zástupcov Spoluorganizátora.
 3. Výsledky žrebovania budú zverejnené na internetových stránkach Organizátora www.oldherold.sk a Spoluorganizátora www.timp.sk. Výhercovia budú zverejnení vo forme: meno, priezvisko a mesto výhercu.
 4. Pokladničné doklady s neúplnými kontaktnými informáciami nebudú do žrebovania zaradené.
 5. Každý súťažiaci môže vyhrať iba jednu výhru. V prípade jeho opätovného vyžrebovania, sa bude žrebovať nový výherca. Pri posudzovaní opätovného vyžrebovania sa berie do úvahy meno, priezvisko a adresa súťažiaceho.

Čl. VII.
Odovzdanie výhier

 1. Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 4 týždňov odo dňa žrebovania.
 2. Výhry budú odovzdané výhercom na základe vzájomnej dohody, a to buď poštou doporučene, alebo osobne prostredníctvom povereného zástupcu Organizátora, resp. kuriérskou spoločnosťou.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať výhercu na preukázanie skutočnosti, že je tou osobou, ktorá bola vyžrebovaná, a ktorá získava výhru a súčasne, ktorá splnila podmienky Súťaže. Každý výherca je povinný na výzvu predložiť doklad preukazujúci jeho totožnosť najneskôr pri prevzatí výhry. Prevzatie výhry potvrdí výherca svojim podpisom na preberacom doklade alebo doručenke.
 4. Výhry neprevzaté výhercami v lehote 30 dní odo dňa odoslania alebo pokusu o doručenie prepadajú v prospech Organizátora a výherca nemá ďalej na takúto výhru akýkoľvek nárok.
 5. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska/pobytu, chyby v písaní, neprítomnosti na dohovorenom mieste, nedodržaní dohovoreného termínu pre osobné odovzdanie alebo inej zmene, ak táto nebola preukázateľným spôsobom včas oznámená. Rovnako Organizátor nezodpovedá za chyby, poškodenie, stratu, nedoručenie a nedodržanie podmienok výhry, spôsobenú zo strany prepravcu alebo poskytovateľa výhry.

Čl. VIII.
Dane a ostatné povinnosti

 1. Organizátor Súťaže upozorňuje súťažiacich, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle platného zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 2. Prijaté ceny alebo výhry neprevyšujúce sumu 350 € s DPH sú od dane z príjmov oslobodené. V prípade ceny alebo výhry, ktorej cena je vyššia ako 350 € s DPH, zdaneniu podlieha suma, ktorá prevyšuje 350 € s DPH. Daň je povinný uhradiť výherca v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 3. Organizátor je povinný hodnotu výhry oznámiť výhercovi v prípade, ak jej hodnota je vyššia ako 350 € s DPH.
 4. Ak hodnota výhry presiahne 350 € s DPH, je výherca povinný podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v platnom znení platiť poistné na zdravotné poistenie aj z tohto príjmu za podmienok uvedených v predmetnom zákone.
 5. Výherca je oprávnený prijatie výhry preukázateľne odmietnuť, a to bezodkladne, ako sa o výhre dozvedel.
 6. Za plnenie svojich daňových a odvodových povinností zodpovedá každý výherca sám. Organizátor žiadnym spôsobom neručí ani nezodpovedá za splnenie týchto povinností zo strany výhercu.

Čl. IX.
Zodpovednosť Organizátora za priebeh spotrebiteľskej súťaže

 1. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.
 2. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky. Vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Na výhry zo Súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, ani požadovať inú alternatívu, resp. hotovosť alebo kompenzáciu.
 3. Výhru môže výherca previesť na inú osobu výhradne a len za podmienky, že sa tak následne dohodne s poskytovateľom výhry individuálne, pričom Organizátor nie je účastníkom tohto následného procesu.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté poskytovateľom výhry tak, aby mohli byť výhercovi odovzdané v súlade s podmienkami Súťaže.
 5. Organizátor nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im účasťou v Súťaži vzniknú alebo vzniknú v súvislosti s výhrou alebo jej prevzatím.
 6. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.
 7. Súťažiaci si nemôže nárokovať na inú výhru, než ktorá mu bola odovzdaná a nemá nárok výhru u Organizátora reklamovať. Za vady a reklamácie spojené s užívaním výhry nenesie Organizátor Súťaže žiadnu zodpovednosť. Prípadné reklamácie je súťažiaci povinný reklamovať priamo u poskytovateľa výhry.

Čl. X.
Ochrana osobných údajov

 1. Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) súhlas so spracovaním osobných údajov Organizátorom v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa a telefónne číslo pre účely účasti v Súťaži (najmä vyhodnotenie, žrebovanie, oznámenie výsledkov Súťaže, a to aj prostredníctvom zverejnenia mena, priezviska a mesta na webovej stránke Organizátora alebo tretích osôb podieľajúcich sa na zabezpečení Súťaže, odovzdaní výhier výhercom a overovaní výhercov Organizátorom alebo tretími osobami podieľajúcich sa na zabezpečení Súťaže), a zároveň s poskytnutím a sprístupnením osobných údajov tretím osobám podieľajúcich sa na zabezpečení Súťaže, na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo Súťaže a rok po skončení Súťaže bez finančnej náhrady. Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného toku do tretích krajín. Pre Organizátora Súťaže spracúva osobné údaje spoločnosť TIMP, s.r.o., so sídlom Centrum 25/30, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 713 363, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č. 21488/R.
 2. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu na ich spracovanie je dobrovoľné. Súťažiaci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé.
 3. Tento súhlas môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Organizátora. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom doručenia Organizátorovi. Odvolanie súhlasu má za následok vylúčenie súťažiaceho z ďalšej účasti v Súťaži a likvidáciu jeho osobných údajov.
 4. Súťažiaci má právo v zmysle § 28 ZOOÚ od Organizátora na základe písomnej žiadosti vyžadovať informácie o spracúvaní osobných údajov, najmä informácie o stave spracúvania údajov, zoznam spracúvaných údajov, ich odpis, opravu, blokovanie a likvidáciu osobných údajov, ak skončil účel ich spracovávania. Ďalšie práva súťažiaceho upravuje § 28 ZOOÚ. Informačné povinnosti vyplývajúce Organizátorovi z § 15 ods. 1 ZOOÚ sú splnené aj uverejnením potrebných údajov na webovej stránke Organizátora www.oldherold.sk.

Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

 1. Účasť v Súťaži je dobrovoľná. Súťažiaci svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami v úplnom znení a zaväzuje sa tieto pravidlá v plnom rozsahu dodržať.
 2. Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou.
 3. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže  považované za jediné, úplné a konečné. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.
 4. V prípade, že súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa uhradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.
 5. Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa tejto Súťaže, pravidiel Súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v Súťaži, je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Organizátora.
 6. Podrobné platné pravidlá vo svojom úplnom znení sú počas celého trvania Súťaže zverejnené v elektronickej forme na stránkach Organizátora www.oldherold.sk a Spoluorganizátora www.timp.sk, ako aj v skrátenej papierovej forme na miestach predajnej siete CBA.

V Trenčíne, dňa 30.04.2017